Výsledky průzkumu mezi českými sbory o misionářích

ČEA / 05.09.2016

Cílem průzkumu bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou efektivitu partnerství mezi českými církvemi a sbory a zahraničními misionáři.

Z průzkumu plyne, že zahraniční misie výrazným způsobem přispívají k práci českých evangelikálních sborů. Ačkoli se míra odpovědí jeví jako nízká, minimálně 48 sborů z různých částí České republiky mělo nějakou partnerskou zkušenost se zahraničními misionáři, včetně 107 dlouhodobých partnerství, s průměrem něco přes 4 roky u každého z nich, stejně jako pokračující partnerství s krátkodobými týmy. Existuje mnoho příležitostí pro zlepšení efektivity těchto partnerství.

 • České sbory mohou zvýšit efektivitu misijních partnerství tím, že vyjasní své potřeby a očekávání od partnerství, aby mohly jasně ukázat, proč mají zájem o misijní partnerství.
 • České sbory mohou zvýšit efektivitu misijních partnerství tím, že objasní role, cíle a očekávání vůči misionářům.
 • České sbory a misijní agentury mohou spolupracovat na vyjasnění vzájemných vztahů.
 • Kulturní rozdíly mezi Čechy a zahraničními misionáři jsou velkou výzvou. České sbory mohou zvýšit efektivitu partnerství s misionáři tím, že identifikují tyto rozdíly a s misijními partnery budou pracovat na jejich řešení.
 • Přirozenou výzvou v dlouhodobých a krátkodobých misijních partnerstvích je jazyková bariéra. I přes ni však vznikají efektivní partnerství a respondenti ji obvykle neviděli jako problém s vysokou prioritou. Jak mohou české sbory a zahraniční misionáři nadále spolupracovat, aby tuto překážku zmírnili?
 • České sbory se mohou učit jedny od druhých tím, že budou diskutovat o svých dobrých i špatných zkušenostech. V této komunikaci by mohla pomoci příručka dobré praxe.

Kompletní výsledky průzkumu naleznete ke stažení zde.

 

The purpose of this survey was to obtain a better understanding of how Czech churches perceive the service of foreign missionaries in order to improve the long-term effectiveness of partnerships between Czech churches and foreign missionaries.

Foreign missions make a significant contribution to the work of Czech evangelical churches. While the response rate may appear low, at least 48 churches from various locations in the Czech Republic have had some kind of partnership experience with foreign missionaries, including 107 long-term partnerships averaging just over 4 years each, as well as ongoing partnerships with shortterm teams. There are plenty of opportunities to improve the effectiveness of these partnerships.

 • Czech churches will improve the effectiveness of missions partnerships by clarifying their own needs and expectations in the partnership in order to clearly identify why they desire a missionary partnership.
 • Czech churches can improve the effectiveness of missions partnerships by clarifying the roles, goals, and expectations of the missionaries as well.
 • Czech churches and missions agencies can work on clarifying their relationships with each other.
 • Cultural differences between Czechs and foreign missionaries are a significant challenge. Czech churches can improve the effectiveness of missions partnerships by identifying and addressing these differences with their missionary partners.
 • A natural challenge in long and short term missions partnerships is the language barrier. Despite this barrier, effective partnerships are formed and this is not generally perceived by respondents as a high-priority issue. How can Czech churches and foreign missionaries continue to work together to lower this barrier?
 • Czech churches can learn from each other by sharing good and bad experiences. A manual of best practices could help facilitate this communication. This research was conducted by the Czech Evangelical Alliance. Please contact Andrew Funka regarding questions, additional copies, or redistribution.

Complete outcomes of the survey are available for download here.

 
 • M4
 • Národní týden manželství